Sẽ ra sao nếu con người có thể Dịch chuyển tức thời?